Dokument bez tytułu
faq

 

   Dobrze znamy naszą branżę.
   Możemy Państwu udzielić
   profesjonalnej odpowiedzi na
   wszystkie pytania. Jeśli macie
   Państwo pytania prosimy
   o kontakt  do nas.


FAQ
 

strzalka_czerwona Jak w Polsce w praktyce jest realizowana ustawa  "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej"? Jak funkcjonuje system zbiórki i recyklingu opakowań?
strzalka_czerwona Kto podlega rygorom ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej?
strzalka_czerwona Właśnie otworzyłem firmę, która będzie wprowadzała na rynek zabawki. Jakie mam obowiązki wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej?
strzalka_czerwona Jestem przedsiębiorcą i mam na stanie palety drewniane? Czy jest możliwość przekazania ich pracownikom  i rozliczenie obowiązku odzysku?
strzalka_czerwona Na podstawie jakich dokumentów powinienem prowadzić ewidencję opakowań w przypadku importu i wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami?
strzalka_czerwona Kto ma obowiązek prowadzenia edukacji ekologicznej: organizacja odzysku czy przedsiębiorca, pomimo, że ma podpisaną umowę z organizacją odzysku?
strzalka_czerwona Czy organizacja odzysku, z którą mam podpisaną umowę na odzysk i recykling opakowań ma obowiązek odbioru moich opakowań?
strzalka_czerwona Reprezentuję duży zakład produkcyjny.  Posiadam znaczne ilości odpadów opakowaniowych, które następnie są przekazywane recyklerowi. Czy organizacja odzysku, z którą mam podpisaną umowę na odzysk i recykling opakowań ma obowiązek  przyjęcia moich DPR/DPO i pomniejszenia obowiązku odzysku i recyklingu?
strzalka_czerwona Czy jestem zobligowany do płacenia opłaty recyklingowej za opakowania wielokrotnego użytku?
strzalka_czerwona Jakie są konsekwencje dla przedsiębiorcy, który nie  realizuje ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu opakowań?
strzalka_czerwona Czy powinienem stosować oznaczenie na opakowaniu, które informuje z jakiego materiału zostało wykonane?  
strzalka_czerwona  Sprzedaję produkty, wyprodukowane przez innego przedsiębiorcę czy jestem zobligowany do wnoszenia opłaty recyklingowej za nie?
strzalka_czerwona Prowadzę mały sklep. Czy podlegam pod przepisy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej?
strzalka_czerwona Jestem przedsiębiorcą wprowadzającym produkty w opakowaniach na rynek i jednocześnie importem. Kto ma obowiązek złożenia sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań ja  czy organizacja odzysku?
strzalka_czerwona Na jaki cel w praktyce są przekazywane pieniądze z opłaty produktowej?
strzalka_czerwona Na rynku jest wiele organizacji odzysku. W przypadku likwidacji organizacji odzysku jakie są konsekwencje dla przedsiębiorcy?Celem ustawy "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej" jest realizacja docelowych poziomów odzysku i recyklingu opakowań, które z kolei są niezbędne do stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizacji zobowiązań międzynarodowych a także zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstw krajowych. Ustawa nałożyła przede wszystkim na przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach liczne obowiązki wynikające z zanieczyszczania środowiska. Najistotniejszym  obowiązkiem przedsiębiorcy, który jest fundamentem  całej ustawy jest zobowiązanie zapewnienia odzysku a w szczególności recyklingu opakowań wprowadzonych na rynek. Większość przedsiębiorców nie ma możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu samodzielnie. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy sprzedają swoje produkty z opakowaniami i nie posiadają  wystarczającego wolumenu odpadów opakowaniowych do realizacji swoich zobowiązań. Dlatego większość przedsiebiorców ma zawarte umowy z organizacjami odzysku. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uniknąć dodatkowych obciążeń finasowych oraz  skoncetrować się na działalności podstawowej, a poza tym zyskać wizerunek firmy przyjazdnej środowisku. Natomiast organizacje odzysku znają   rynek,   wymagania prawne ale przede wszystkim posiadają know-how w zakresie gospodarki recyklingowej co umożliwia im  prowadzenie profesjonalnego, zgodnego ze standardami UE, zarządzania strumieniami surowców w Polsce. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Polsce przedsiębiorcy nie muszą rozliczać się swoimi odpadami opakowaniowymi. W praktyce nie byłoby to nawet możliwe ponieważ opakowania są sprzedawane razem z produktami detalicznym odbiorcom. Obowiązek odzysku i recyklingu jest realizowany przez ogranizacje odzysku globalnie.  Przedsiębiorcy przekazują organizacji informacje na temat ilości opakowań wprowadzonych na rynek a organizacje powinny  zapewnić odpowiedni wolumen odpadów opakowaniowych przedsiębiorcom, z którymi ma zawarte umowy. Współpracując z zbieraczami, firmami związanymi z gospodarką odpadami  a w ostatnim  etapie z  recyklerami organizacje odzysku  otrzymują dokumenty potwierdzające realizację obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na podstawie których  do 15 marca roku następnego mają  obowiązek złożyć sprawozdania w imieniu przedsiębiorców, których działały.
Organizacje odzysku są organizacjami non-profit. Wypracowane zyski  działalności EKO-PUNKT inwestuje  przede wszystkim w rozwój systemu zbiórki i recyklingu w Polsce, poprzez wspieranie firm, związanych z szeroko rozumniną branżą odpadową,  zakup pojemników do selektywnej zbiórki  i propagowanie edukacji ekologicznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rygorom ustawy podlegają producenci, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek oraz przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.  Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorców, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy. Ustawa dotyczy również przedsiębiorców prowadzących jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 jak również przedsiębiorców prowadzących więcej niż jedną jednostkę  o łącznej powierzchni 5000 m2 sprzedających produkty tam pakowane. Rygorom ustawy podlegają także przedsiębiorcy importujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na potrzeb własne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorca rozpoczynający działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy,  jest obowiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym fakcie marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Ponadto zgodnie z ustawą "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej" ma Pan obowiązek odzysku i recyklingu części opakowań po produktach, które Pan wprowadził na rynek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o odpadach (Tekst jednolity Dz.U.2010 nr 185, poz. 1243 ze zm.) posiadacz odpadów może przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej (które nie są przedsiębiorcami) określone rodzaje odpadów, by wykorzystali je na własne potrzeby. Szczegółowo reguluje to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2006, Nr. 75, Poz. 527, ze zm.).  Można więc przekazać pracownikom odpady powstałe z palet drewnianych, by je spalili, co zgodnie z definicją odzysku zawartą w ustawie będzie uznane za odzysk. By uzyskać potwierdzenie wykonania odzysku, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić się do przejmującego odpady (w tym wypadku do pracownika) o wydanie dokumentu potwierdzającego odrębnie ich odzysk. Wzór dokumentu określa wspomniane rozporządzenie o dokumentach potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling. Osoba fizyczna wypełni go, pomijając rubryki dotyczące zezwolenia na odzysk oraz numeru REGON. Te dwie rubryki są wypełniane wtedy, gdy prowadzącym odzysk jest przedsiębiorca.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ewidencja opakowań w przypadku wprowadzenia na rynek towarów z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej powinna być prowadzona na podstawie dokumentów SAD. Natomiast w przypadku państw, które są w strukturach Unii na podstawie faktury wewnątrzwspólnotowej dostawy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zgodnie z postanowieniami ustawy "o opakowaniach i odpadach opakowaniowych" obowiązek edukacji ekologicznej spoczywa na przedsiębiorcy - art. 5a ust.1 ww ustawy. Jednak ust.2 dopuszcza scedowanie obowiązku  na organizację odzysku,  która działając na mocy ustawy "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej "  jako jeden z przedmiotów działalności ma  obowiązek prowadzenia działalności związanej z edukacją ekologiczną.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zgodnie z przepisami  ustawy "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej" organizacja odzysku nie ma obowiązku odbioru Pana opakowań. Organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ale jeśli posiada Pan duże ilości opakowań może Pan negocjując umowę z organizacją odzysku zaproponować odbiór swoich opakowań. W przypadku kiedy  organizacja odzysku posiada zaplecze logistyczne i odpowiednią infrastrukturę, na podstawie odrębnej umowy, może odebrać od Pana opakowania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Organizacja odzysku nie ma obowiązku przyjęcia Pana DRO/DPO ale istnieje taka możliwość oczywiście  tylko w przypadku kiedy dokumenty zostałby wystawione na wskazaną przez Pana organizację.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z ww. ustawą opakowania lub produkt uważa się za wprowadzone do obrotu tylko raz  czyli wprowadzając produkt w opakowaniu na rynek opłatę za recykling i odzysk ponosi ten przedsiębiorca, który jako pierwszy wprowadza je do obrotu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy nie przekracza 50 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeśli nie realizuje Pan obowiązku odzysku i recyklingu opakowań będzie Pan musiał wnieść opłatę produktową za odzysk i recykling łącznie z  ustawowymi odsetkami. Warto podkreślić, że jest to opłata  znacznie większa niż koszty ponoszone przez przedsiębiorcę w wyniku współpracy z organizacją odzysku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stosowanie oznaczeń jest dobrowolne. Ale  jeśli już Pan zdecyduje się na znakowanie to musi Pan się stosować do wytycznych z  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz.U.2004.Nr 94, poz.927)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tylko w przypadku kiedy na opakowaniu zostało umieszczone oznaczenie Pana firmy. W ustawie jest zapis, który jednoznacznie wyjaśnia opisany przez Pana przypadek, cyt: " w przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


To zależy. Jeśli kupuje Pan produkty w opakowaniach, które Pan następnie sprzedaje w swoim sklepie,  w hurtowniach albo od innych kontrahentów w kraju   a powierzchna handlowa   sklepu nie przekracza 500 m2 - nie. Jeśli natomiast importuje Pan produkty w opakowaniach bądź dokonuje Pan wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami, które Pan następnie sprzedaje w sklepie – tak.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeśli nie ma Pan odpowiedniego zapisu w umowie z organizacją odzysku, obowiązek jest po Pana stronie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach. Pozostałe środki Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań w zakresie: odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i  edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji, obowiązki ponownie obciążają przedsiębiorcę w stosunku do ilości lub masy opakowań i produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. Od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości wygasają umowy  zawarte z tą organizacją.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

  
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.