Zmiany w przepisach już od 1 stycznia 2018 r.


Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie będą oferowane za darmo w punktach sprzedaży.

W jednostkach handlu detalicznego i hurtowego wprowadzona zostanie dodatkowa opłata za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłata recyklingowa), która będzie doliczona do obowiązującej już ceny torby. Opłata recyklingowa obejmie lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 50 mikrometrów – obecnie najczęściej wydawane w jednostkach handlowych przy kasie.

  

15 września 2017 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest zmniejszenie zużycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.


Zasadniczym celem zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Ustawa wprowadza odpłatność za wydanie lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego w postaci opłaty recyklingowej. Opłata ma być pobierana za torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 50 mikrometrów, czyli te najczęściej wydawane dziś w sklepach przy kasie. Wyłączone z niej będą bardzo lekkie torby o grubości poniżej 15 mikrometrów, ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności.


Przyjęto, że opłatę recyklingową pobiera przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.


Opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej. Stawka opłaty recyklingowej jest określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej i wynosi 20 gr. za każdą wydaną torbę o grubości poniżej 50 mikrometrów. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów do stawki 20 gr. należy doliczyć VAT.


Pobrana opłata recyklingowa stanowić będzie dochód budżetu państwa i ma być wnoszona przez przedsiębiorcę do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana od konsumentów.


Ponadto nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadza następujące zmiany:


- art. 237b ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) rozszerza informacje składane przez organizację odzysku opakowań, w efekcie czego organizacja będzie mogła złożyć za przedsiębiorcę, od którego przejęła obowiązki, wszystkie informacje wymienione w art. 237b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym informacje dotyczące wykonania przejętego od wprowadzającego obowiązki prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,


- modyfikacja sposobu naliczania opłaty produktowej z przypadku nieprzekazania przez wprowadzającego produkty w opakowaniach organizacji odzysku opakowań niezbędnych danych do realizacji przez nią ustawowych obowiązków. Zmiany w art. 20 ust. 3 ustawy ma na celu wprowadzenie jednolitej zasady rozliczania obowiązku odzysku i recyklingu w przypadku przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach po raz pierwszy oraz tego, który kontynuuje wprowadzanie produktów w opakowaniach, ale w poprzednim roku rozliczeniowym nie wprowadził do obrotu danego rodzaju opakowania,


- nowy sposób przekazywania środków z tytułu realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na rachunek bankowy właściwego marszałka województwa, zamiast bezpośrednio na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 

- organizacje odzysku opakowań, mają obowiązek uwzględniania w osiągniętych poziomach recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych co najmniej w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw środowiska.


Aktualną Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2056) mogą Państwo znaleźć na stronie EKO-PUNKT Organizacji Odzysku Opakowań S.A. 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.