DROGI KLIENCIE, NIE PRZEGAP TERMINU DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDAŃ ODPADOWYCH!

 

EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przypomina, że w marcu 2012 roku należy złożyć sprawozdania dotyczące gospodarki odpadami w 2011 roku. I tak:

 

  1. Sprawozdanie o odpadach składają marszałkowi województwa do 15 marca 2012 roku przede wszystkim podmioty prowadzące ewidencję odpadów, m.in. zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa zajmujące się ich odbieraniem, zbieraniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Sprawozdanie to zawiera informacje o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Obowiązek ten dotyczy także wytwórców komunalnych osadów ściekowych, czyli np. oczyszczalni ścieków. Od tej zasady są jednak odstępstwa, m.in. w przypadku wytwórców odpadów komunalnych. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw jest również zwolnionych z obowiązku przekazywania sprawozdań, np. w przypadku wytwarzania niewielkich ilości zużytych tonerów do drukarek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów silnikowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów).
  2. Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku należy złożyć do marszałka województwa w terminie do 31 marca 2012 za rok poprzedni. Sprawozdania powyższe składają producenci i importerzy nabywający opakowania oraz eksporterzy dokonujący dostawy wewnątrz UE opakowań i produktów w opakowaniach. Wzory sprawozdań OPAK 1, OPAK 2 i OPAK 3 są do pobrania z naszej strony w zakładce Akty prawne/ rozporządzenia.

 

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A., jak co roku, w terminie do 31 marca 2012 roku złoży w imieniu Przedsiębiorców wytwarzających, importujących oraz nabywających na terenie UE produkty w opakowaniach, z którymi ma podpisane umowy na przejęcie obowiązku w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 11. 05. 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz. 607, ze zm.) sprawozdanie roczne o masie opakowań wprowadzonych na rynek krajowy, masach poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu. Wzorem lat ubiegłych, na początku kwietnia br., wszyscy nasi klienci otrzymają potwierdzenie złożenia ww. sprawozdania wraz w ilościami złożonymi do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie dotyczącym danego klienta.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.