RODO

Warszawa, 25.05.2018


Szanowni Państwo,


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowanew krajach UE od 25 maja 2018 r.


 1. Administratorem Danych jest EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. siedzibą wWarszawie przy ul. Zawodzie 18, 02-981, NIP: 527-23-52-595, REGON: 017314248

 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

  EKO-PUNKT Oragnizacja Odzysku Opakowań S.A.

  ul. Zawodzie 18

  02-981 Warszawa,

  mailowo na adres:info@eko-punkt.pl

  lub telefonicznie +48 22/593 04 00

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji umowy lub zlecenia zawartej między EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Państwem na podstawie art.6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;

  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  • przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).,

  • w celu realizacji procesu rekrutacyjnego

 4. Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą:

  (1) organy administracji publicznej –na mocy odpowiednich przepisów prawa;

  (2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający zobowiązujących przepisów prawaa następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 6. Ma Pan/Pani prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A., siedziba firmy: ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, www.eko-punkt.pl, e-mail: sekretariat@eko-punkt.pl, tel.: (22) 593 04 30, fax: (22) 593 04 35, NIP: 527-23-52-595, REGON: 017314248, Kapitał zakładowy: 2.500.000 zł (wpłacony w całości), Numer rejestrowy BDO: 000002277Sąd Rejonowy dlam. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –Numer KRS: 0000038856Zarząd: Renata Sarnecka –Członek Zarządu, Anna Szymańska –Członek Zarządu

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.