„Uruchomienie bazy BDO!“

 


Od 24 stycznia 2018 r. można się wpisać do bazy danych o opakowaniach i gospodarce odpadami tzw. BDO.


Wszystkie przedsiębiorstwa, których działalność opiera się m.in. na wprowadzaniu do obiegu produktów w opakowaniach, olejów smarowych, opon jak i sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zgonie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – zwaną dalej ustawą o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21, z 2017 r. poz. 2422.) mają obowiązek wpisania się do BDO. Aby zarejestrować się w BDO należy złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wpis do rejestru należy dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (od 24 stycznia 2018r.). Formularz rejestrowy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Przedsiębiorcy mogą skorzystać również ze wzorów dostępnych na stronie internetowej BDO www.bdo.mos.gov.pl w formie edytowalnego dokumentu (doc.)


Wpisu do rejestru na wniosek przedsiębiorcy dokonuje Marszałek Województwa, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej. Marszałek województwa nadaje każdemu indywidualny numer rejestrowy, który nawet po zakończeniu działalności przez dany podmiot nie może być nadany innemu podmiotowi.Przedsiębiorstwo wykonujące kilka działalności składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Każdy kto uzyskał wpis do rejestru jest obowiązany umieszczać swój numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Ustawa wprowadza odpłatność za wpis do rejestru oraz opłatę roczną. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska określa nam precyzyjne opłaty związane z opłatą rejestrową oraz opłatą roczną, która będzie pobierana w ramach wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wspomniane opłaty zostały podzielone na dwie grupy, stawka dla mikroprzedsiębiorców ma wynosić 100 zł opłata rejestrowa i 100 zł opłata roczna, a dla pozostałych przedsiębiorców 300 zł opłata rejestrowa i 300 zł opłata roczna. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. wysokość stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.


Na podstawie zapisów ustawy o odpadach wpływy z ww. opłat stanowią w połowie dochód budżetu samorządu terytorialnego, w połowie zaś dochód budżetu państwa. Dochody mają być przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami, której częścią jest rejestr.


Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie o rozpoczęciu działalności, w pierwszym roku funkcjonowania rejestru będą zwolnieni z opłaty rejestrowej i rocznej. Zapis ten dotyczy tych przedsiębiorców, którzy podlegają przepisom ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1278).


Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się:

1) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,

2) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.