Kalkulator opłaty produktowej
Opłata produktowa jest to kara jaką przedsiębiorca musi uiścić w przypadku braku realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W przypadku rozliczania się z realizacji poziomów recyklingu i odzysku za pośrednictwem organizacji odzysku, opłata za wprowadzone na rynek odpady opakowaniowe jest znacznie niższa.


Opłata za wprowadzane na rynek odpady opakowaniowe liczona jest jako iloczyn trzech wartości dla każdego rodzaju opakowania oddzielnie,
tj. masa odpadów opakowaniowych wprowadzonych na rynek, poziom odzysku i recyklingu łącznego w grupach materiałowych, recyklingu oraz stawka opłaty produktowej.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalkulator
Podaj roczną masę opakowań wprowadzonych na rynek w kg.
Opakowania z tworzyw sztucznych
0
Opakowania z aluminium o pojemności mniejszej niż 300l
0
Opakowania z blachy białej i lekkiej, innej niż aluminiowa
0
Opakowania z papieru i tektury
0
Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami
0
Opakowania z drewna
0
Opakowania pozostałe (bawełna, juta, tekstylie, porcelana)
0
Wybierz rok (wybieramy rok z zakresu zadeklarowanych w module lat):
Błędna wartość
Całkowita opłata produktowa za odzysk i recykling wynosi:
Błąd

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Całkowita opłata produktowa za odpady opakowaniowe wynosi

OC = O1 + O2 + O3 + O4 + O5 + O6 + O7


Gdzie:
OC - opłata należna Urzędowi Marszałkowskiemu za wszystkie odpady opakowaniowe wprowadzane na rynek przez danego producenta,
O1 - opłata za odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
O2 - opłata za odpady opakowaniowe z blachy białej
O3 - opłata za odpady opakowaniowe z aluminium,
O4 - opłata za odpady opakowaniowe z papieru,
O5 - opłata za odpady opakowaniowe ze szkła,
O6 - opłata za odpady opakowaniowe z drewna,
O7 - opłata za odpady opakowaniowe pozostałe

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.